داروی محرک خانوم ها

محرک خانوم ها

تحریک خانوم ها
تحریک خانوم ها

با توجه به پیشرفت روز افزون علم پزشکی در دسته های مختلف اکنون شاهد بکار گیری ترکیباتی هستیم. که باعث محرک خانوم ها و افزایش میل جنسی شان می شوند. در گذشته ای نه چندان دور شاهد بی اهمیتی بسیاری از مردان به کیفیت روابط با همسرانشان بودیم. با بالا رفتن سطح شعور و درک در جامعه و آزادی هایی که اکنون شامل کل جامعه می شود. ارزش خانوم ها، در روابط اجتمایی بسیار متفاوت شده و تا جایی پیش رفت که اکنون مهمترین بخش روابط بین زوجین، رضایتمندی خانوم ها است. همچنان با وجود این حجم پیشرفت در گوشه و کنار هایی از این کره خاکی شاهد تبعیض هایی هستیم که متاسفانه با دیدن همچین صحنه هایی بازگشتی می زنیم به دورانی که داشتن فرزند دختر یک افت برای پدر محصوب می شد. تمامی کسانی که حتی گوشه کمی از تاریخ را هم بدانند، می دانند که در طول تاریخ بشریت ظلمی که به خانوم ها شده بسیار بوده است.